א. סעיפי חוק והחלטות ממשלה הקשורים לביטחון המים
כדי להתמודד עם אירועי פגיעה במים ומשברי מים, קבע המחוקק סעיפים ספציפיים בחוק המים על מנת להבטיח היערכות והתמודדות יעילה עם אירועי פגיעה במים ובמטרה להקטין את ממדי הנזק. בנוסף, במהלך השנים קיבלה ממשלת ישראל סדרת החלטות בנושא.

ב. החלטות הממשלה בענייני חירום ומים :
1. אחריות מנהל רשות המים לטיפול בתוצאות של רעידות אדמה (על פי החלטת ממשלה רע”ד 3 משנת 2001):
• הפסקת הזרמת מים לרשתות שנפגעו.
• טיפול מידי בתשתיות המים והביוב שנפגעו וחידוש הזרמת המים.
• אספקת מים בדרכים חלופיות לאוכלוסייה ולגורמים הפועלים באזור האסון.
• תגבור מערכות שאיבה בדיזל-גנראטורים ע”פ הצורך.
• שיקום תשתיות מים וביוב שנפגעו.

2. אחריות מנהל הרשות הממשלתית למים כיו”ר הרשות העליונה למים לשע”ח (כיום רח”ל – רשות חירום לאומית) (במסגרת הקמת מל”ח – החלטות ממשלה מס’ 1716 ו 1080).

3. עיקרי תפקידיה של המנהלת הארצית לביטחון מים (החלטת ממשלה מס’ 633 מיום 5 בנוב’ 2006).
א. תשמש מטה מקצועי בין-משרדי לביטחון מים המיועדת לסייע למנהל להיערך אל מול האיומים על המים לתאם ולנהל אירועי פגיעה במים ולפעול למניעתם.
ב. לפעול לתאום בין משרדי לגבי הנהלים והפעולות הקשורים לדרכי הטיפול באירוע פגיעה במים על פי קביעת מנהל הרשות הממשלתית למים.
4. היערכות למשבר מים כאמור בהחלטת ממשלה ב/43 מדצ’ 07 על הקמת רשות חירום לאומית (רח”ל).

 

ה. הבסיס החוקי לפעילות בנושאי ביטחון המים (על פי חוק המים, התשי”ט, 1959):

1) סעיף 17 – “מנהל הרשות, וכל מי שהמנהל הרשות  לכך בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום, לאחר הודעה מראש בכתב למחזיק באותו מקום, ולעשות בו כל פעולה הדרושה להשגחה על מקור-מים ולשמירה על מים..” .


2) סעיף 18 א’
 –
א)“אירוע פגיעה במים” – אירוע הגורם או העלול לגרום לפגיעה ממשית באספקת מים המיועדים לשתייה, באיכות מים כאמור או ביכולת של מקור מים ותשתית מים המיועדים לשתייה לשמש לייעודם האמור;”תשתית מים” – כהגדרתה בסעיף 35א(א).
ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להכריז על אירוע פגיעה במים, ומשהכריז כאמור רשאי הוא לצוות על כל אדם הנוגע בדבר לעשות את כל הדרוש לשם טיפול באירוע כאמור, מניעתו, הפסקתו, החזרת המצב לקדמותו ומניעת הישנותו, ולשם הסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאותו אירוע, לתקופה ובתנאים שיקבע בצו, והכל על פי כללים כאמור בסעיף קטן (ג).
ג) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לעניין הכרזה על אירוע פגיעה במים, דרכי הטיפול באירוע כאמור, הדרכים למניעתו, הפסקתו, להחזרת המצב לקדמותו ולמניעת הישנותו, ולהסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאירוע כאמור.
ד) לא קיים אדם הוראות צו שניתן לו לפי סעיף קטן (ב), בתוך התקופה שנקבעה בצו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות את הנדרש לפי הצו, ומשעשה כן, יחויב מי שניצטווהאך לא מילא אחר הוראות הצו, בהוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של ההוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה, תחול פקודת המיסים (גבייה), למעט סעיף 12.


3) 
סעיף 20 י’ – “שוכנע המנהל כי נגרם זיהום חמור של מים בנסיבות העניין, כדי להפסיק או למנוע את זיהום המים או את תוצאותיו, ולשם כך רשאי הוא להשתמש בכוח במידה הדרושה לעניין.