א. מהו ביטחון מים ?
ביטחון המים הוא התחום שאמון על הגנה ושימור משק המים בשגרה ובחירום ובא להכין אתו להתמודדות עם אירועי פגיעה במים ולהבטיח אספקה רציפה של מים לשתייה בעת אירוע של פגיעה במים או בעת משבר.
ב. תפקיד מנהל ביטחון המים בתאגיד .
להנחות בשגרה את כלל הגופים בתאגיד וברשויות  ,כיצד להתמודד עם אירועי פגיעה במים ולוודא היערכותם בהתאם . בחרום אחראי לתכלל את הפעילות של כלל הגורמים המעורבים בטיפול באירועי פגיעה במים. להכין את התאגיד בתחום ההתארגנות לכל אירוע בתחום המים , ההצטיידות, קיום נהלי הפעלה, תרגול ועמידה בכשרות התפעולית הנדרשת.
ג. מנהל הביטחון מים פועל במספר מישורים:
• מגדיר  סיכונים ואיומים על המים במרחב התאגיד .
• מגדיר את איום הייחוס ותרחישי הייחוס ומעדכנו מעת לעת.
• קובע קריטריונים למיגון ואבטחת המערכות להפקה ואספקת מים בתיאום ובהנחיית היחידה לביטחון המים ברשות המים .
• מממש את תפיסת ההפעלה ומכין תוכניות אופרטיביות להתמודדות עם אירועי פגיעה במים ומשברי מים בתאום עם רח”ל (רשות חירום לאומית) , רשות המים והרשויות שבמרחב התאגיד .
• מכין את גופי התאגיד לטיפול באירועים בעת משבר מים ומוודא  את מוכנותם בכל עת. מתאם את הגופים הלוקחים חלק בטיפול באירועי פגיעה במים במרחב התאגיד . וכן ,אחראי לניהול אירועי פגיעה במים ומשבר מים במרחב התאגיד כמפורט בנהלים.

ד. האיומים והסיכונים על המים במרחב :
א. פגיעה במערכת המים יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה, צונאמי או שיטפונות.

ב. כתוצאה מפגיעה מכוונת של גורמים עוינים כמו במלחמה, באירועי טרור (במקרים כאלה הפגיעה יכולה להיות קונבנציונאלית או בלתי קונבנציונאלית)

ג. לאור תקלות טכניות או תפעוליות.

בכל אחד מהמקרים הפגיעה יכולה להיות באספקת המים או באיכותם.

ה. הרמה הממונה – הרשות הייעודית למים בשעת חרום
מערכות המים עלולות להיפגע במזיד או בשוגג, אסונות טבע/מלחמה/פיגועים/תקלות, באופן אשר לא יאפשר אספקת מים בכמות/באיכות הנדרשת. הרשות הממשלתית למים וביוב אמונה על הכנתו והפעלתו של מערך ביטחון המים ברמה הארצית והמקומית, במטרה לשמור על מקורות המים משלב המניעה ועד להתמודדות עם אירועי פגיעה במים ומשברי מים ברגיעהובחירום.

הרשות הייעודית למים לשעת חירום, בראשות מנהל רשות המים והביוב, פועלת במסגרת מערך רח”ל (רשות החרום הלאומית) והוקמה על פי החלטות ממשלת ישראל. כמו גם 24 רשויות ייעודיות אחרות, עליה לבצע שורה של פעילויות לצורכי הכנת הרשויות המקומיות לשעת חירום ומשבר מים.
הרשות הייעודית למים לשעת חרום מופעלת ע”י היחידה לביטחון המים ברשות המים והביוב ובהתאם לתפקידים ולסמכויות ברורים שהוגדרו בחוק למנהל רשות המים והביוב, באשר לטיפול באירועי פגיעה במים והבטחת אספקת מים ברגיעה ובחירום. תפיסת ההפעלה שגובשה לטיפול באירועי חירום ומשברי מים מחייבת את כל הגופים השותפים לבצע פעולות במתווה אחיד ומוסכם, על מנת להבטיח יעילות במניעת הפגיעה במים, בביצוע ההכנות הנדרשות, בהערכות לתגובה ובטיפול באירועי חירום ומשברי מים.
כל הגורמים הנושאים באחריות יפעלו למילוי תפקידיהם המקצועיים בתאום ובשילוב מרבי עם יתר הגופים המעורבים באירוע, על מנת להבטיח מתן מענה מיטבי במסגרת הטיפול המערכתי במשבר. יחידת ביטחון המים תתאם בין המגזר האזרחי והצבאי, הואיל ושני המגזרים ניזונים ממערכת אספקת מים אחת.