דלג לתוכן

מדיניות גבייה ואכיפה

בירור צרכן על חיוב צריכת מים

צרכן רשאי לבקש מהחברה שתבצע בירור על חיוב צריכת המים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי.

בירור חשבון המים אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.

אי תשלום חוב במועדו

אחת לחודש/ חודשיים, שולחת מי גת לצרכן, חשבון תקופתי עבור אספקת מים. בחשבון זה מצוין המועד האחרון לתשלום. צרכן שלא משלם את חשבון המים, שולחת אליו החברה התראות (דרישות). אם גם לאחר משלוח ההתראות (דרישות) לא משלם הצרכן את החוב, תנקוט מי גת צעדי אכיפה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) (עיקול צד ג', הוצאה לפועל) לרבות תביעות משפטיות ככל הנדרש.

תביעה משפטית הנו 3,000 ₪ (נתון לשיקול דעתו של מנהל ההכנסות של החברה). בנוסף, מבצעת החברה רישום הערת אזהרה בטאבו על נכסי החייבים בסכום חוב של מעל 2,000 ₪, ומינוי כונס נכסים בסכום חוב של מעל 40,000 ₪ לרבות רישום עיקול על רכבים בסכום חוב של 2,000 ₪ ומעלה.

פירוט שיעור הריבית שגובה מי גת

שיעורי הריבית נקבעו בחקיקה של "כללי המים" והם כפופים לשינוי חקיקתי בהם. אם יחול שינוי, יעודכנו המערכות בהתאם. שיעור ריבית הפיגורים בשל פיגור בתשלומים הוא 4%.

תושבים יקרים !

זו הודעת חירום לדוגמה. ניתן לשלב כאן איזה תוכן שרוצים.

במה אפשר לעזור?