דלג לתוכן

אופן חיוב החשבון

קריאת המד ותקופת חיוב

קריאת מד המים מתבצעת אחת לחודש או חודשיים ומהווה את הבסיס לחיובי המים הנשלחים לצרכן.
צריכת המים נמדדת לפי ההפרש בין קריאת מד המים בסוף תקופת החיוב הנוכחית, לבין קריאת מד המים בסוף תקופת החיוב הקודמת.

הערכת צריכה

במקרים בהם לא ניתן לקרוא את מד המים (היעדר גישה, שער נעול, שיחים מסתירים וכו') תיקבע הצריכה על פי הערכה. אם קיבלתם חיוב על פי הערכה, כדאי ורצוי לעדכן את מי גת בפרטי הקריאה, כפי שרשומים במד המים, כדי שנוכל לעדכן את החיוב על פי הצריכה בפועל.

* יש להדגיש כי על הצרכן מוטלת החובה לאפשר נגישות למד המים. ומקום בו בעיית הנגישות אינה נפתרת (צרכן אינו מאפשר גישה) לחברה קיימת האפשרות לבצע הערכת צריכה מעבר לכמות הקבועה בכללים ובהתאם לחוו"ד הנדסית ומקצועית לעניין הצריכה בנכס.

הסבר מושגים בחשבון המים

תעריפי המים :

תעריפי המים נקבעים ע"י רשות המים. מי גת גובה את התעריפים ע"פ חוק. ע"פ הכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים. תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (ביתי א), בגין כמות של 3.5 מ"ק לחודש, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס, ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (ביתי ב), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. מידע נוסף על תעריפי המים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים.

מספר הנפשות המוכר:

מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה. הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים, בצירוף צילום ספח תעודת הזהות בה רשומים דיירי הבית. עם כל שינוי/עדכון במצב המשפחתי, יש למלא ולצרף הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף. אי דיווח עדכני על מספר הנפשות עלול לגרום לחיוב גבוה מזכאותכם. חשבון המים של צרכן, שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

אחריות הצרכן לרשת הפרטית:

מי גת אחראית על מערכת המים בישובים, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על צנרת המים הפרטית, שאחרי מד המים הראשי, מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

תשלום במועד וריבית פיגורים:

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים יומית, בשיעור שנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, לרבות חיוב בגין הוצאת אכיפה וניתוק אספקת המים.

לבירורים בנושא חיובי מים , ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות. בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במספר הצרכן.

תושבים יקרים !

זו הודעת חירום לדוגמה. ניתן לשלב כאן איזה תוכן שרוצים.

במה אפשר לעזור?