טפסים

טופס הצהרת מספר נפשות

לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא בעיון את ההוראות למילוי הטופס.

הוראות למילוי הטופס

רקע כללי

בהתאם לתיקון מס’ 3 כללי חישוב עלות (קובץ תקנות 7008) שפורסמו ב 28.6.11- ונכנס לתוקף ב- 1.7.11

תעריפי המים יחולקו לשני סוגים:

  1. תעריף כמות מוכרת – 3.5 מ”ק לחודש, לכל נפש המתגוררת ביחידת דיור.
  2. תעריף כמות עודפת – כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף .

• תעריפי המים נקבעים ע”י הרשות הממשלתית למים וביוב.

• יש לעדכן את מחלקת השירות בכל שינוי בדבר מספר הנפשות ביחידת הדיור או בכל שינוי בכתובת המגורים, מעבר דירה, באמצעות טופס זה.

• יש לשים לב כי מספר הנפשות כפי שמופיע בשובר לתשלום זהה למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בפועל.

לידיעתכם, הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה!

במידה ואתה השוכר ואינך רשום כמשלם בנכס זה, יש לצרף חוזה שכירות

כדי לקבוע את הכמות שתחויב יחידת הדיור בתעריף הבסיסי הנך מתבקש למלא את כל הפרטים

ולצרף צילום תעודת זהות וספח פתוח של כל המתגוררים בנכס

ילדים מעל גיל 18 , חובה צירוף צילום ת.ז וספח פתוח.

לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ.

במידה ולא נתקבלה הודעה במועד האמור, יראו כאילו מתגוררת ביחידת הדיור נפש אחת בלבד.

לידיעה – בנכס בו מתגוררות נפש אחת או שתיים, תינתן הקצבה זהה וקבועה של 14 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך (א').

פרטי התושב

השם הפרטי, כפי שמופיע בחשבונית
שם משפחה, כפי שמופיע בחשבונית
יש להזין תעודת זהות תקינה בת 9 ספרות , כולל ספרת ביקורת
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות